3-gatsu no Lion 2nd Season – 03, 04

「六月 / てんとう虫の木①」/ 「てんとう虫の木② / てんとう虫の木③ / 想い」 (Roku Gatsu / Tentouchuu no ki ①) / (Tentouchuu no ki ② / Tentouchuu no ki ③ / Omoi)
“Chapter 50 June / Chapter 51 The Ladybug Bush (Part 1)” / “Chapter 52 The Ladybug Bush (Part 2) / Chapter 53 The Ladybug Bush (Part 3) / Feelings”

I knew what was coming, and I still wasn’t ready for it.