To Aru Kagaku no Railgun S – 04, 05

「妹達(シスターズ)」 & 「絶対能力進化計画(レベル6シフトけいかく)」
(Imoto Tachi (Shisutazu) & Zettai Noryoku Shinka Keikaku (Reberu 6 Shifuto Kei Kaku))
“Sisters (Sisters)” & “Definite Power Advancement Project (Level 6 Shift Project)”

Misaka… meet MISAKA. MISAKA… meet Accelerator.